نویسنده = �������� �������� ������������ ������ ��������������
مؤلفه‌ها و ویژگیهای اخلاق حرفه‌ای استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سازمانی(مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

دوره 27، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 25-51

مهدی صفیان؛ مهدی محمدی؛ سید علی موسوی؛ سید عبدالله صالح نژاد امرئی


تبیین ابعاد منزلت کارکنان مبتنی بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری(حفظه الله)

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 41-64

سید عبدالله صالح نژاد امرئی؛ حسن درویش؛ سید علی‌اکبر احمدی؛ لطف‌الله فروزنده