تبیین ابعاد منزلت کارکنان مبتنی بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری(حفظه الله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از نیازهای اصلی بشر نیاز او به احترام و داشتن منزلت است. هم­چنین یکی از ریشه‌های به وجود آمدن مشکلات روانی و اخلاقی در سازمانها و کاهش انگیزه، رضایت و تعهد کارکنان، مسائلی مانند بی‌احترامی در روابط بین مدیران و زیردستان و نیز عدم احساس عزت‌نفس در مقایسه با دیگران است که منشأ آن کاهش منزلت و جایگاه اجتماعی کارکنان است. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ بیانات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﯿﻦ سالهای 1357 تا 1396 مرور و شناسه­گذاری شد. سپس شناسه­های باز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ مفهوم منزلت کارکنان، شناسایی و طبقه‌بندی شد. در ادامه کار، ابعاد منزلت، زمینه‌های ارتقای آن و در نهایت نتایج مستقیم ارتقای منزلت از دیدگاه ایشان در قالب شش ﻣﻀﻤﻮن فراگیر و بیست­و­شش ﻣﻀﻤﻮن سازمان‌دهنده و 117 مضمون پایه، دسته‌بندی، و به صورت شبکه مضمونهای مرتبط با مفهوم منزلت کارکنان از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه­الله) ارائه شد. از نتایج این تحقیق می­توان برای ارتقای منزلت کارکنان و دستیابی به عزت­نفس آنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Dimensions of Employees Dignity Based on the Views of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Sayyed Abdullah Salehi Nezhad Emrei 1
  • Hasan Darvish 2
  • Sayyed Ali Akbar Ahmadi 3
  • Lotfollah Foroozandeh 4
1 PhD candidate of Public administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Corresponding Author, associate professor of public administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Full professor of public administration at Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Associate professor, faculty of management and economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main human requirements regards his need for respect and dignity. Furthermore, the origins of psychological and moral problems in organizations, as well as reduction of employees’ motivation, satisfaction and commitment include issues such as lack of respect in the relationship between managers and subordinates, lack of self-esteem in comparison with others, which result in the reduction of dignity and social positions of the employees. Using qualitative thematic analysis, the researchers reviewed and codified the speeches of the Supreme Leader between 1979 and 2018. Then open codes related to the concept of employees’ dignity were identified and classified. Afterwards, the dimensions of dignity, the base of its promotion, and, finally, the direct outcomes of the promotion of dignity were categorized in the form of six comprehensive themes, twenty six organizing themes, and 117 basic themes. They were then structured as networks relating to the concept of the dignity of the employees from the viewpoint of the Supreme Leader. The findings of this research can be applied to the improvement of the status of employees and to the achievement of their self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dignity
  • social position
  • esteem
  • respect
  • the Supreme Leader
  • thematic analysis
امام خامنه­ای، سیدعلی. مجموعه بیانات. پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی:                            farsi.khamemeni.ir
امام خامنه­ای، سیدعلی (1396). مجموعه بیانات. لوح فشرده حدیث ولایت. قم: خدمات فرهنگی مرکز نور.
براندن، ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﻞ (1389). ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺰت­نفس خود را تقویت کنیم. ترجمه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﯿﻮاﻧﯽ. تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻠﺮﯾﺰ.
بقایی‌سرابی، علی (1385). بررسی تأثیر منزلت اجتماعی ادراک شده بر عملکرد شغلی. مطالعات علوم اجتماعی ایران (دانشگاه آزاد واحد خلخال). سال اول. شماره 2: 124 ـ 144.
چلبی، مسعود (1375). جامعه­شناسی نظم. تهران: نشر نی.
‏‫حسن‌پور، ‌آرش؛ خضری، ‌فرشید (۱۳۹۵). شاخص­سازی منزلت اجتماعی پلیس. دانش انتظامی. سال 18. شماره 72: 21 ـ 40.
‏‫حسینیان، شهامت؛ فهیمی، علی (۱۳۸۸). بررسی عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی(مورد مطالعه استان اردبیل). مطالعات مدیریت ترافیک. سال 4. شماره 13: 11 ـ 32.
دانایی‌فرد، ‌حسن؛ باقری‌کنی، ‌مصباح‌الهدی؛ حجازی‌فر، ‌سعید (1394). شناسایی مؤلفه­های سازمانهای فضیلت محور و جهادی؛ مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی. مدیریت اسلامی. سال 12. شماره 23: 45 ـ 72.
دهخدا، علی­اکبر (1373). لغت­نامه. تهران: دانشگاه تهران.
سام‌آرام، عزت­الله؛ قائم‌پور، محمدعلی (1390). سنجش منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش­آموزان. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال 3. شماره 4: 77 ـ 88.
‏‫سلطانی، ایرج (۱۳۸۳). روش مدیریت بر مبنای کرامت انسانی. بصیرت و تربیت اسلامی. سال اول. ش 1: 10 ـ 33.
‏‫طیبی­نیا، موسی (۱۳۹۳). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن. پژوهشهای جامعه شناسی معاصر علمی ـ پژوهشی. ش 3 (4): 141 ـ 168.
عابدی‌جعفری، ‌حسن؛ تسلیمی، ‌محمد‌سعید؛ فقیهی، ‌ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، ‌محمد (1390).تحلیل مضمون و شبکه مضمونها: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. سال 5. شماره 10: 151 ـ 198.
‏‫علیزاده، ابراهیم؛ رضایی، علی‌محمد (۱۳۸۸). بررسی منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبیر دبیرستان و آموزگار دبستان) و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته. نوآوری­های آموزشی. سال 8. شماره 29: 7 ـ 26.
کلاکی، حسن؛ دوستدار، رضا (۱۳۸۸). بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن. پژوهشهای مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). سال 4. شماره 2: 229 ـ 251.
‏‫کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۹). نگرش مردم درباره منزلت مشاغل در ایران و ارزیابی میزان ارتباط آن با ویژگیهای اجتماعی اقتصادی افراد. کار و جامعه. شماره 128: 43 ـ 44.
معمارباشی‌اول، مژگان؛ صبری‌نظرزاده، راشین؛ عبدخدائی، محمد سعید (1391). رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی. مشاوره شغلی و سازمانی. سال 4. شماره 12: 66 ـ 78.
مهری، نادر (1389). رویکردی تلفیقی در خصوص تأثیر اشتغال دوباره در دوره بازنشستگی بر منزلت اجتماعی نیروهای مسلح: مطالعه­ای فراتحلیل. مطالعات مدیریت انتظامی. سال 5. شماره 1: 131 ـ 148.
نویدی، احد؛ برزگر، محمود (1382). راه­های ارتقای منزلت اجتماعی معلمان. تعلیم و تربیت. سال 19. شماره 74: 55 ـ 100.
نیلی، محمد‌رضا؛ نظری، حسین؛ موسوی، ستاره (1394). عزت نفس و آثار تربیتی آن از دیدگاه قرآن و احادیث. پژوهشهای اجتماعی اسلامی. سال 21. شماره 105: 149 ـ 176.
وبر، ماکس (1379). مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی. ترجمه احمد صدارتی. تهران: انتشارات هرمس.