نویسنده = �������������������� ������ ��������
شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 207-232

سید سجاد میرغضنفری؛ میثم لطیفی؛ عادل آذر