نویسنده = ���������� ������ ������ ��������
ارائه الگوی رفتار مصرف در اسلام با رویکرد تحلیل مضمون با تمرکز بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 21-48

سید علی اکبر افجه؛ غلامرضا مصباحی مقدم؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ احمد ترابی


مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی

دوره 22، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 75-106

سید علی اکبر افجه؛ ولی اله نقی پور فر؛ محمد جعفرپور