مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی

نویسندگان

1 علامه طباطبایی(ره)

2 قم

3 علامه طباطبائی (ره)

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج شاخصهای عدالت توزیعی و رویه­ای در سازمان با رویکرد اسلامی و مقایسه آن با شاخصهای موجود (غربی) انجام شده است. بر این اساس، روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش بر حسب نوع داده­، کیفی، بر حسب نتیجه، کاربردی و بر حسب هدف، اکتشافی بوده است. هم چنین با توجه به‌ضرورت استنباط از اصلی­ترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن کریم از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی از راهبرد «تحلیل محتوا با رویکرد استنباطی ـ اجتهادی» بهره برده شد. به منظور گردآوری داده­ها نیز از تفسیرهای راهنما، نور و المیزان بهره برده شد و تمامی آیاتی مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفت که تفسیرشان در حوزه عدل، ظلم و واژه­های مرتبط بود.نتیجه تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که عدالت توزیعی و رویه­ای با رویکرد اسلامی به ترتیب از 16 و 18 مفهوم (شاخص) تشکیل شده است. هم چنین نتیجه مقایسه شاخصها نشان داد که شاخصهای استخراج‌شده در رویکرد اسلامی، چارچوب کاملتر و جامعتری را نسبت به رویکرد موجود (غربی) به منظور سنجش عدالت توزیعی و رویه­ای در سازمانها در اختیار قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Deliberation of Distributional and Procedural Justice Indicators in the Organization from the Islamic and Western Management Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Akbar Afjiee 1
  • Valiollah Naqipourfar 2
  • Mahmoud jafarpoor 3
1 Professor in Allameh University
2 Assistant Professor in Qom University
3 Correspondent Author: Ph.D. Student in OBM, Allameh University
چکیده [English]

The present research has been done to identify and extract the distributional and procedural justice indicators in the organization with the Islamic approach and to compare them with those of the present (western) ones.Thus, the research method had been, in terms of data, qualitative; in terms of conclusion, applied; in terms of purpose, explorative, besides, regarding the need of inferring from the most original source for religious jurisprudence , that is, the holy Quran, from among different qualitative research strategies the “ content analysis with jurisprudential-inferring approach “ strategy was used. To gather data Rahnama, Noor, and Almizan interpretations were employed.All verses were studied and encodedwhose interpretations were related to justice, cruelty and related words. The results of the data analysis indicated that the distributional and procedural justice based on the Islamic approach have been composed of 16 and 18 concepts(indicators) respectively. Furthermore, the results of the indicators comparison showed that the distributional and procedural justice extracted from the Islamic approachyield a more complete and comprehensive framework in relation to the present(western) approach for appraisingthe distributional and procedural justice in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Distributional Justice
  • Procedural Justice
  • Jurisprudential-Inferring Approach