نویسنده = ������ ������������ ��������������
تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری باورهای دینی

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 37-58

اسداله کرد نائیج؛ فرشته خلیلی پالندی


فرا روش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله های علمی ـ پژوهشی 1380 تا 1394)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 101-132

امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی