نویسنده = �������������� ����������������
اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیئت های مذهبی

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 83-101

محمدسعید تسلیمی؛ فرشته امین؛ کاظم حسن زاده