نویسنده = �������� �������� ������������
مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج‌البلاغه

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 42-11

ابوالفضل عزیزآبادی؛ سعید مرتضوی؛ محمدعلی انصاری اول؛ فریبرز رحیم نیا