نویسنده = �������������� ��������
تبیین ابعاد و مؤلفه‌های نقش‌ سازمان بسیج ادارات در راستای تحقق دولت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

محمد رضا نیک نام؛ امین نیک پور؛ یاسر سالاری؛ آمنه فیروزآبادی


بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 169-192

امین نیکپور؛ علیرضا منظری توکلی؛ سمیه نوبری ایدیشه؛ مرضیه محمدی