نویسنده = ������ ���������������� ������
تأثیر ایمان­ دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 183-202

علی نصر اصفهانی؛ مصطفی ربانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری


بررسی تحمل و مدارا در رهبری سازمان با تکیه بر دیدگاه نهج البلاغه

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 113-130

علی نصر اصفهانی؛ طالب حاجیان؛ مهدی کریمی؛ سید مرتضی رضوانی