نویسنده = ������������ �������� ��������
تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از دیدگاه قرآن کریم

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 255-287

مصباح الهدی باقری؛ مهدی سپهری؛ سعید مسعودی پور