نویسنده = ������ ���������������� ������
تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 61-79

علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری