نویسنده = علی نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1391، صفحه 61-79

علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری