بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان

1 شهید ستاری

2 امام حسین (ع)

3 علامه طباطبائی (ره)

چکیده

در محیط­های رقابتی امروزی توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می‌رود. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی و ضرورت کسب مشروعیت محیطی به‌وسیله سازمانها توجه به اخلاق را ضروری ساخته است. ماهیت نگرشی و روانشناختی ریشه­های هردوی این مقوله‌ها بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق و رفتارهای شهروندی سازمانی را به هدف اصلی این پژوهش تبدیل ساخته است. این پژوهش از نظر هدف، روش و ماهیتِ داده‌ها به ترتیب، کاربردی، همبستگی، و کمّی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان تشکیل می‌دهند. داده‌های آن با پرسشنامه‌ محقق‌ساخته گردآوری شد. فرضیه‌ها به کمک آزمون فرض آماریِ ضریب همبستگی اسپیرمن، آزموده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین میزان پایبندی کارکنان به اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری هست. بر پایه این نتایج، مدیران می‌توانند با ترویج مبانی اخلاق در میان کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Relationship between the Islamic Morals (Ethics) and Organizational Citizen Behaviors

نویسندگان [English]

  • Naser Asgari 1
  • Gholamhussein Nikookar 2
  • Mohammad Amini 3
1 Assistant Professor, Management Faculty, Shahid Sattari AerialUniversity
2 Associate Professor, Imam Hussein University
3 M.A. in HRM, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

The expansion of organizational civilian behaviors is one of the key elements among the staff for promoting the organizational performance in today competitive environments. On the other hand, social responsibility and the necessity of achieving environmental legitimacy by the organizations have made it necessary to take ethics into consideration. The nature of the approach and psychological roots of these two subjects have turned the deliberation of the relationship between the dimensions of the Islamic morals (ethics) and organizational citizen behaviors into the main objective of the research. The objective, method, and nature of the data of the research are applied, correlative, and quantitative, respectively. The population of the research are the managers of the Islamic propaganda organization of Hamadan province. .Its data were gathered by the questionnaire made by the researcher. The assumptions were examined by Spearman’s statistical hypothesis of correlation coefficient test. The results of the research indicate that there are positive and meaningful relationships between the rate of loyalty of personnel in ethics and organizational civilian behaviors. Based on these results, managers are able to expand the organizational citizen behaviors through promoting moral principles among the staff.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Ethics
  • Organizational Citizen Behavior
  • Individual Dimension and Civil Virtues