نویسنده = ������������ ������������
معنویت اسلامی در بستر سازمان: تحلیل کیفی بر بیانات مقام معظم رهبری

دوره 30، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 105-129

حسن خلیلی؛ محمد امین پهلوان شریف؛ علیرضا نوبری