نویسنده = �������������������� ����������
طراحی و تبیین الگوی تربیت مدیران جوان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 89-123

مهدی محمدی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ پریسا پوررجبیان