نویسنده = �������� ���������������� ������ ����������
شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد با رویکرد داده‏ بنیاد

دوره 28، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 151-192

علی پورنگ؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ ناهید پورنگ