نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������
تحلیلی بر بایسته های تصمیم گیری مشورتی براساس آموزه های اسلامی

دوره 28، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 39-76

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ منا افضلی قادی