نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی الگوی شایستگی خادم‎یاران آستان قدس رضوی

دوره 29، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 155-180

محمد مقدم؛ اعظم بابکی راد؛ محمد رافتی