نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������
تحلیلی اکتشافی از بیانات مقام معظم رهبری مدظله در راستای ارائه الگوی رونق تولید

دوره 27، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 161-186

رحمان غفاری؛ محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ مسعود احمدی