نویسنده = ���������������������� ������������
ارائه الگوی تعالی معنویت سازمانی با تأکید بر آموزه‌های اسلامی در سازمان بیمه سلامت ایران

دوره 29، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 181-206

یوسف امیری؛ میثم لطیفی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم