نویسنده = ������ �������� ����������������
طراحی الگوی خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399

امیرمسعود عطائی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ محمدصالح طیب نیا