نویسنده = �������� �������� ��������������
عقلانیت مدیریت جهادی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-106

محمدعلی حسنی نیک؛ مجید مختاریان پور