نویسنده = ���������� ������������ ��������
طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت‌های متوسط و بزرگ

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-36

علی اصغر فانی؛ محمد مهتری آرانی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ عباس عصاری آرانی