نویسنده = ������������ ���������� ��������������
الگوی شکل گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 91-131

مهدی روح اللهی؛ حبیب الله طباطباییان؛ منوچهر منطقی؛ جهانیار بامداد صوفی