نویسنده = ������������ �������� ������
عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 11-40

محمد رضا رستمی؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه