عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی اسلامی در صنایع ایران به منظور ارائه چارچوبی مفهومی برای ورود به بازارهای جهانی است. روش پژوهش از نوع ترکیبی اکتشافی است که پی­درپی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در گام اول پژوهش به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان، متخصصان و استادان دانشگاهی و صنعت در زمینه‌های بازاریابی، برندسازی و برندسازی اسلامی که به روش نمونه­گیری ترکیبی هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مؤلفه­های برندسازی اسلامی و هم­چنین عوامل مؤثر بر آن شناسایی و دسته­بندی شد. سپس در مرحله کمی در قالب روش تحقیق توصیفی­ ـ پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته نظر و دیدگاه­های 328 نفر از مدیران و کارشناسان بازاریابی در 60 شرکت با نام اسلامی گردآوری شد. سپس، داده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش در مرحله نظرسنجی از خبرگان منجر به شناسایی سه مؤلفه اصلی رویکردها، فرصتها و چالشهای برندسازی اسلامی و عوامل اثرگذار بر آن شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Islamic Branding

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rostami 1
  • Davood Feyz 1
  • Azim Zarei 1
  • Abbas Ali Rastgar 1
  • Morteza Maleki Minbashrazgah 2
1 Student of international marketing management, Semnan University
2 Faculty of Business Management, DoS in Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan
چکیده [English]

This research is intended to identify and assess the factors affecting Islamic brandy in Iranian industries in order to present a conceptual framework for attending the global markets. The research follows an exploratory combined method, conducted directly in two qualitative and quantitative phases. Interviewing 14 experts by profound semi-structured, academics scholars and professors of marketing, branding and Islamic branding fields through a combination of purposeful judgment and snowball sampling method, the researchers identified and categorized components of the Islamic branding and factors influencing it for achieving the research objectives. Then, in the quantitative phase, a descriptive survey method was employed and a researcher-made questionnaire was developed. The views and ideas of 328 marketing managers and experts were collected from 60 Islamic companies. The data was then analyzed by confirmatory factor analysis and LISREL software. The results of the research from interviewing the experts led to the identification of three main components including approaches, opportunities and challenges of the Islamic branding and the factors that affected it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic branding
  • Islamic market demands
  • Islamic brand extension
  • mental image