نویسنده = �������� �������� �������� ������
بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتها از دیدگاه اسلامی

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 183-211

قدرت اله طالب نیا؛ حسین رجب دری؛ امیررضا خانی ذلان