نویسنده = ���������� ���������������������� �������� ��������
بررسی تأثیر مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 127-153

محمد جواد زارعی محمودآبادی؛ محمد شاکر اردکانی