بررسی تأثیر مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی دانشگاه اردکان

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت دانشگاه اردکان

چکیده

هدف این پژوهش، شناخت اثرات مدیریت جهادی و ابعاد آن بر رفتارهای سیاسی کارکنان در سازمان باتوجه‌به نقش میانجی فضیلت سازمانی، ادراک از سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش 480 نفر از کارکنان بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد است که باتوجه‌به فرمول کوکران تعداد 214 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ‌شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه 58 سؤالی استفاده شده است. برای تحلیل مدل و آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار Smart pls3 استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم و معنی‌دار (1/96 > t) مدیریت جهادی بر فضیلت سازمانی به میزان 81 درصد، تأثیر معکوس و معنی‌دار  فضیلت سازمانی بر ادراک از سیاست سازمانی به میزان 26 درصد، تأثیر مستقیم و معنی‌دار ادراک از سیاست سازمانی بر رفتارهای سیاسی به میزان 64 درصد و تأثیر ادراک از سیاست سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معنی‌دار و به میزان 27 درصد بوده است، ولی تأثیر مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی (0/975=t) و رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سیاسی  (0/023=t) تأیید نشد. درنهایت می‌توان گفت که اجرای اصول مدیریت جهادی در حوزه مدیریت مراکز درمانی،  اثرات مثبتی در ارتقای فضایل سازمانی داشته است و می‌تواند در کاهش رفتارهای سیاسی مخرب کارکنان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Impact of Jihadi Management and Organizational Virtue on the Political Behavior of Employees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Zarei Mahmoudabadi 1
  • Mohammad Shakir Ardakani 2
1 Master’s degree of HRM, Azad University of Ardakan
2 Corresponding author: assistant professor at Azad University of Ardakan
چکیده [English]

This research is aimed at identifying the impacts of Jihadi management along with its components on the political behavior of organizations’ employees through the role of organizational virtue, perception of organizational policies and organizational citizenship behavior as mediators. The statistical population of this research contains 480 employees of Imam J’afar Sadegh Hospital, from whom 214 people were selected as sample through simple random sampling based on to Cochran formula. A questionnaire of 58 questions was employed to measure the variables of the research. To analyze the model and test the hypotheses, Structural Equation Modeling and Smart Pls3 software were used. The results indicated that there are direct and significant impact (t>1.96) of Jihadi management on organizational virtue as much as 81%, inverse, and significant effect of organizational virtue on the perception of organizational policy by 26%, direct and significant impact of the perception of organizational policy on political behavior by 64%, and the effect of perceptions of organizational policy on organizational citizenship behavior to be significant by 27%.  However, the effect of Jihadi management on organizational citizenship behavior t=0.975), and organizational citizenship behavior on political behavior t=0.023 could not be confirmed. Finally, it can be concluded that carrying out the principles of Jihadi management in the management of medical centers has positively affected promotion of organizational virtues, and can be effective in reducing the destructive political behaviors of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi management
  • Political Behavior
  • perception of organizational policy
  • organizational virtue
  • Hospital

احمدیان، علی‌اکبر (1393)، مدل‌سازی مدیریت جهادی با بهره‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری، مجله‌ سیاست دفاعی. س 22، ش 87: 137 ـ 169.

باقری، قدرت‌الله؛ حسنی‌نژاد، آرش؛ نیک‌آیین، مجتبی و خرم، سید‌محمد (1393)، بررسی ‌ارتباط ‌بین ‌ادراک ‌فضای ‌سیاسی ‌سازمان ‌با‌ رضایت‌ شغلی کارکنان (مطالعه موردی:‌ معاونت ‌فرهنگی‌ و ‌اجتماعی ‌وزارت‌ علوم،‌ تحقیقات‌و‌فناوری)، چشم‌انداز‌ مدیریت‌دولتی، س 5، ش 17: 136 ـ 117.

بهرامی، حمیدرضا؛ داستانی، معصومه و پورامینی، زهرا (1395)، رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه رساله مدیریت دولتی، س 7، ش 23: 16 ـ 23.

پورصادق، ناصر و ذاکری قزاآنی، زهرا (1394)، بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، س 7، ش 4: 95 ـ 116.

تقی‌زاده مطلق، سیدمحمد (1393)، تأثیر روابط تعاملی فرد با سرپرست و همکاران و جایگاه فرد در سلسله‌‌مراتب بر ادراک فضای سیاسی در سازمان، فصلنامه‌ پژوهش‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. س 6، ش 1: 157 ـ 174.

حجازی‌فر، سعید (1394)، چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، س 23، ش 3: 95 ـ 123.

حجازی‌فر، سعید و باقری کنی، مصباح‌الهدی (1390)، فضیلت‌های محوری در سازمان‌های فضیلت‌مدار، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، س 1، ش 3: 117 ـ 143.

حسن‌زاده ثمرین، تورج و سفید‌کار، سپیده (1393)، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رفتار شهروندی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺤﻮل)، س 23، ش 76: 141 ـ 155.

حسینی، سیدحسین و حضرتی، محمود (1390)، شناسایی و تبیین مدل رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان‌های دولتی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، س 4، ش 13: 139 ـ 156.

خشوعی، مهدیه‌السادات و نوری، ابوالقاسم (1392)، ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در آن، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، س 14، ش 4: 27 ـ 35.

دانایی‌فرد، حسن؛ باقری کنی، مصباح‎الهدی و حجازی‌فر، سعید (1394)، شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های فضیلت‌محور و جهادی، موردپژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، س 23، ش 4: 23 ـ 45.

داوری، علی و رضازاده، آرش (1393)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی.

دعایی، حبیب‌اله و عزیزی، مرتضی (1391)، بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی باتأکیدبر نقش واسط تعهد سازمانی، پژوهشنامه مدیریت تحول، س 4، ش 8: 30 ـ 51.

رضائیان، علی(1392)، مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران: انتشارات سمت.

رضوان‌خواه، سلمان و فاضلی دهکردی، مهدی (1390)، اﺣﺼﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ، اﺻﻮل و روش‌های ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺟﻬﺎدی ازﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ، س 4، ش 2: 181 ـ 213.

شکاری، حمید و جلالیان، نجمه (1394)، شناسایی عوامل مؤثر بر فضیلت‌گرایی و رتبه‌بندی آن عوامل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد، دوماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت، س 14، ش 2: 125 ـ 137.

شهبازی سلطانی، محمد و صلواتیان، سیاوش (1396)، شناسایی ویژگی‌های معرفِ مدیر جهادی به روش فراترکیب، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، س 25، ش 1: 199 ـ 230.

ضماهنی، مجید و شکاری، حمیده (1395)، مدل ساختاری سازمان فضیلت‌گرا در دانشگاه‌های منتخب استان یزد، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، س 3، ش 15: 50 ـ 63.

فانی، علی‌اصغر؛ شیخی‌نژاد، فاطمه؛ دانایی‌فرد، حسن و حسن‌زاده، علی‌رضا (1393)، ﻛﻨﻜﺎﺷﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ شکل‌گیری رﻓﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن، مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران، س 6،  ش 1: 151 ـ 174.

فیروزآبادی، سیدحسن و عصاریان‌نژاد، سعدی (1390)، از جهاد تا جهاد (گفتمان فرهنگ جهادی در انقلاب اسلامی ایران)، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا).

قربانی‌زاده، وجه‌اله؛ الوانی، سیدمهدی و علی‌اصغرزاده رومیانی، حسین (1394)، تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، س 10، ش 2: 219 ـ 250.

قنبری، سیروس؛ درخشان، مژگان؛ زندی، خلیل و سیف‌پناهی، حامد (1395)، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوری، س 11، ش 3: 69 ـ 76.

لطیفی، میثم و سعدآبادی، حسن (1393)، پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی، مجله راهبرد فرهنگ، س 7، ش 28: 92 ـ 122.

مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس‌الدین؛ لگزیان، محمد و جعفریانی، حسن (1393)، کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، س 8، ش 1: 99 ـ 133.

مشبکی، اصغر و رضایی، زینب (1393)، بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلق‌خاطر کاری بر تعهد سازمانی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، س 22، ش 73: 1 ـ 23.

نجات‌بخش اصفهانی، علی؛ باقری، آرمان و یاوری، احمد (1393)، بررسی تأثیر مدیریت ‌جهادی ‌شهرداری‌ تهران ‌بر‌ رفتار‌ شهروندی، مجله ‌‌چشم‌انداز ‌مدیریت ‌دولتی، س 5، ش 19: 57 ـ 83.