نویسنده = ���������� �������������������� ������
طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 149-176

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ علی ربانی خوراسگانی