نویسنده = ���������������������� ������
طراحی الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعالیم دینی

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 87-103

بهروز رضایی منش؛ علی پوربهروزان