نویسنده = �������������� ��������������
بررسی رابطه بین تعمیق معنویت و عملکرد کارکنان سپاه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 43-67

محمدرضا سلطانی؛ مهدی محمدی؛ مهدی عقیلی عطار