بررسی رابطه بین تعمیق معنویت و عملکرد کارکنان سپاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیوسته‌ای که سازمان‌ها با آن مواجه هستند، اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته‌اند که مهم‌ترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها منابع انسانی کارآمد و با انگیزه می‌باشد و به همین دلیل توجه به معنویت در سازمان و کاربرد هوش معنوی در سازمان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تأثیر معنویت بر رفتار و عملکرد کارکنان و به تبع آن افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان و در نتیجه بهره‌وری سازمان می‌باشد. از طرفی تحقق چشمانداز بیست سالهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای تحقق چشمانداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، مستلزم وجود، نیروی انسانی و فرماندهان و مدیران متعالی و توسعه یافته است. حال در این پژوهش به تأثیر معنویت بر عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیه‌السلام خواهیم پرداخت. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از آنجا که در پی ارائه تصویری از تأثیر تعمیق معنویت بر عملکرد می‌باشد، یک تحقیق توصیفی محسوب می‌شود. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، با روش زیرشاخه پیمایشی (SURVEY) انجام شده است. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه معنویت و عملکرد کارکنان است. یافته‌های حاصل از این تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نشان می‌دهد که متغیر عملکرد کارکنان با تمام مؤلفه‌های تعمیق معنویت که شامل: اعتقادات (66/0r=)، اخلاقیات (46/0r=)، عبادات (47/0r=) و با خود تعمیق معنویت (63/0r=) رابطه مستقیم معنیداری دارد. به این معنا که با افزایش معنویت و مؤلفه‌های آن، عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیه‌السلام نیز افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Internalizing Spirituality and the Performance of the Employees of Sepah

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Soltani 1
  • Mahdi mohammadi 2
  • Mahd i Aghili Attar 3
1 Assistant professor at The Faculty of Management & Planning, Imam Hussein Comprehensive University
2 Assistant professor at The Faculty of Management & Planning, Imam Hussein Comprehensive University
3 MSc of human resource management, Imam Hussein Comprehensive University
چکیده [English]

This research is aimed at investigating the effect of spirituality on the employees of Sepah Imam Reza. As this applied research is intended to have a consideration of the effects of deepening spirituality on performance, it has selected an explorative-descriptive method. Furthermore, based on the nature of the topic and research objectives, it has employed survey method as well. Research tools includes two questionnaires of spirituality and staff performance. Data analysis is performed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis and SPSS software, indicating that employee performance variables affect all components of deepening spirituality, including beliefs, morals and worship, as well as deepening of spirituality itself directly and significantly. This means that employees’ performance at Sepah Imam Reza increases by increasing spirituality and its components. The results also showed that the component of beliefs inserted the most influence on performance. Hence, the research arrived at the conclusion that employees' career belonging and intrinsic motivation can be improved by enhancing spirituality in the workplace, especially by focusing on reinforcing beliefs, and ultimately improve their performance in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality and performance in organizations
  • spirituality in the Revolutionary Guard Corps (Sepah)
  • deepening spirituality and performance in Sepah

امام خمینی، سیدروح­الله (1389). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­خمینی(ره).

برزگربفرویی، کاظم؛ پاک­سرشت، فاطمه (1393). اثربخشی آموزش معنویت درمانی از دیدگاه اسلام بر بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر. فصلنامه اخلاق. س 4. ش 1: 123 ـ 147.

جعفری­شورگل، سکینه (1392). تأملی بر معنویت سازمانی با رویکرد اسلامی. مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی. س 2. ش 3.

چیت‌سازاصفهانی، علی؛ صفری، علی؛ آقاجانی­فشارکی، آرزو (1394). تحلیل تأثیر معنویت سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجیگری رهبری تحول­آفرین (مورد مطالعه: شرکت مخابرات اصفهان). تهران: کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی.

دعایی، حبیب­اله؛ عزیزی، مرتضی (1391). بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش واسط تعهد سازمانی. پژوهشنامه مدیریت تحول. س 4. ش 8: 29 ـ 51.

دلاور، علی‌ (1382). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

ذوالریاستین، عبدالمجید (1388). روش تحقیق در مدیریت. تهران: نشر بازتاب.

سلطانی، شاهرخ؛ جباری، غلام؛ یزدان­ستا، فاروق (1395). تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی. س 7. ش 21: 73 ـ 86.

شیخی­نژاد، فاطمه؛ احمدی، گلنار (1387). مدیریت در پرتوی معنویت. ماهنامه تدبیر. ش 202: 58 ـ 49.

شهیدی، شهریار (1379). روان­درمانی و معنویت. سخنرانی ماهانه انجمن روانشناسی ایران. تهران: فرهنگسرای اندیشه.

طالقانی، غلامرضا؛ محمدی، مصطفی (1392). نگرش، رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان. تهران: انتشارات آذرین­مهر.

عابدی­جعفری، حسن؛ رستگار، عباسعلی (1386). ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرضها و الگوی مفهومی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. ش 5: 99 ـ 121.

عطافر، علی؛ امیری، زینب؛ کاظمی، علی؛ امیری، یداله (1392). تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان لرستان). دو فصلنامه مدیریت اسلامی. س 21. ش 1: 219 ـ 239.

غباری­بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیانی، لیلا؛ نوری­مقدم، ثنا (1386). هوش معنوی. فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی. ش 10: 125 ـ 147.

کشمیری، مهدیه؛ عرب­احمدی، فاطمه (1387). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی گرگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­نور مرکز بهشهر.

گریفن، مورهد (1374). رفتار سازمانی. ترجمه مهدی الوانی و علیرضا معمارزاده. تهران: نشر مروارید.

مقیمی، سیدمحمد؛ رهبر، امیرحسین؛ اسلامی، حسن (1386). معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان (رویکردی تطبیقی). اخلاق در علوم و فناوری. دوره 2. ش 3 ـ 4: 89 ـ 98.

میرزایی­توکلی، سیدمنصور؛ شریعتمداری، مهدی (1394). بررسی تأثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. مدیریت در دانشگاه اسلامی. س 4. ش 1: 59 ـ 76.

میری، عبدالرضا؛ آقازاده، فاطمه؛ نوری، روح­اله (1393). شناسایی حد بهینه معنویت سازمانی در رابطه با حداکثر نمودن عملکرد کارکنان موردکاوی استانداری قزوین. مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه­نامه). ص 101 ـ 108.

ناصحی­فر، وحید؛ الماسی­فرد، محمدرسول (1388). جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی امروز. اخلاق در علوم و فناوری. دوره 4. ش 3 ـ 4: 17 ـ 27.