نویسنده = ���������� ������������ ����������������
بررسی نقش آموزه‌های اسلامی در اثربخشی پیام تبلیغاتی در جامعه مصرفی معتقد به باورهای دینی

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 121-144

زین العابدین رحمانی؛ میرزاحسن حسینی؛ اوژن کریمی؛ سیدمحمود حسینی امیری