نویسنده = عظیم زارعی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-40

محمد رضا رستمی؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه