نویسنده = ���������������� ������������������
بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر اقدام به بخشش ازطریق فناوری نوین (اینترنت) در ایران

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 141-167

محمد حکاک؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ بهروز موسی زاده


شناسایی مؤلفه‌های الگوی آموزش و تربیت اسلامی مدیران نهادی در ایران

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 133-155

مهدی محمدی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ سید نجم الدین موسوی