نویسنده = ������������ ���������� ��������������
ساخت و اعتباریابی مقیاس گرایش کارکنان اداری نسبت به امر به معروف و نهی از منکر

دوره 25، شماره 2، تیر 1396، صفحه 11-33

فرهاد تنهای رشوانلو؛ محمدرضا وحدانی اسدی؛ حسین مهدیان