نویسنده = ����������������������� ��������������
ارائه نظریه وزن‌کشی ساحات انسانی در تحلیل الگوی تصمیم‌گیری بر مبنای آرای فلاسفه متعالیه

دوره 25، شماره 4، دی 1396، صفحه 65-93

مهران رضائی؛ سیدمهدی امامی‌جمعه؛ محمد بیدهندی