نویسنده = احمد الهیاری بوزنجانی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت مقیاس سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

دوره 25، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-55

احمد الهیاری بوزنجانی؛ حبیب‌الله رعنایی کردشولی؛ نوراله محمدی؛ زهراسادات شهیدیان