ساخت مقیاس سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

3 استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی به‌منظور ارزیابی رفتارهای شهروندی کارکنان با رویکردی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بوده است. از این رو با مرور مجموعه‌ای از الگو‌های رفتارهای شهروندی کارکنان، الگویی که بیشترین تناسب را با هدف پژوهش داشت، انتخاب، و ابزار آن بر همان اساس طراحی شد. طرح نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع تصادفی و چگونگی ارزیابی نیز توسط سرپرستان هر بخش بوده است. به منظور اعتباریابی مقیاس آن نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی در بستر نرم‌افزار ایموس استفاده شد. در بیانی کلی، نتیجه نهایی پژوهش این بود که پرسشنامه رفتارهای شهروندی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی به لحاظ علمی امکان ارزیابی و پایش رفتارهای شهروندی کارکنان را دارا است. در نهایت، توجه به توسعه رفتارهای شهروندی در نقشه راه توسعه منابع انسانی سازمان مورد مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این رفتارها در سازمان به عنوان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Measurement Scale for Organizational Citizenship Behavior on the Basis of Religious Teachings

نویسندگان [English]

  • Ahmad Allahyari Boozanjani 1
  • Habibollah R’anaee Kordshoee 2
  • Noorollah Mohammadi 3
  • Zahrasadat Shahidian 4
1 PhD candidate at human resource management, Firdausi University of
2 Associate professor at Shiraz University, department of economics
3 Full professor at Shiraz University, faculty of education and psychology
4 Master of industrial management, Shiraz University
چکیده [English]

This research is intended to develop and validate a measurement scale for assessing employees’ citizenship behavior based on Islamic approach and teachings. Having reviewed a series of employees’ citizenship behavioral models, the researchers selected the one which was best in accordance with the purpose of this research. Research instruments were developed according to the same model. Random sampling was employed for this research and assessment was performed by the supervisors of each unit. The researchers employed confirmatory factor analysis through Imos software. The results generally indicated that citizenship behavior questionnaire based on Islamic teachings was scientifically valid enough to monitor and evaluate citizenship behavior of the employees. Finally, the researchers suggest that citizenship behavior be improved in human resource road map and the factors affecting these behavior in organizations be identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship behavior
  • Islamic teachings in management
  • the questionnaire of organizational citizenship behavior (OCB)
  • confirmatory factor analysis
رعنایی کردشولی، حبیب‌اله؛ شکر، عبدالعلی؛ پورمولا، سید محمد هاشم؛ شهیدیان، زهراسادات (1392). تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. س 21. ش 1: 45 تا 82 .
سعادت، اسفندیار (1393). مدیریت منابع انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
قلی‌پور، آرین (1388). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.