نویسنده = �������������������� ������������
رهبری معنوی، سرمایه اجتماعی و تعلق خاطرکاری؛ مطالعه‌ای با کاربست تأثیر مؤلفه‌های اسلامی

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 136-109

محمدتقی خوبرو؛ حبیب الله سعیدی؛ علی صفری؛ سیدرضا سیدجوادین