نویسنده = ������������ �������������� ��������
شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر ‌جهادی به روش فراترکیب

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 199-230

محمد شهبازی سلطانی؛ سیاوش صلواتیان