شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر ‌جهادی به روش فراترکیب

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه. دانشگاه صداوسیما

2 استادیار دانشگاه صدا و سیما

چکیده

پس از توجه به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه مدیریت جهادی و ضرورت و اهمیت به‌کارگیری آن در دستیابی به اهداف نظام، پژوهشگران بر آن شدند تا با واکاوی این مسئله به شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر جهادی مبادرت ورزند. برای این منظور از روش فراترکیب، که یکی از انواع پژوهشهای فرامطالعه است، استفاده شد. در قدم اول با کلیدواژه‌های مختلف در مهمترین بانکهای اطلاعاتی پژوهشها و مقالات در کشور جستجو، و 84 اثر شامل مقالات و کتاب در زمینه مدیریت جهادی شناسایی گردید. در قدم بعد با بررسی اولیه این پژوهشها بر اساس شاخصهای معین 38 مورد از آنها انتخاب شد که مستقیم به بررسی ویژگیهای مدیران جهادی پرداخته بود. در ادامه با شیوه شناسه­گذاری کیفی بر اساس روش فراترکیب شناسه­های اولیه از دل پژوهشهای منتخب استخراج، و در ذیل 148 مفهوم، دسته‌بندی شد. پژوهشگران پس از مقوله‌بندی این مفاهیم به 16 ویژگی معرفِ مدیر جهادی در قالب الگوی خورشیدی مدیر جهادی دست یافتند: خدامحوری، دین‌مداری، اخلاق‌مداری، بصیرت، تصمیم‌گیری بر مبنای خرد، شایسته‌سالاری، سعه صدر، ارتباطات مؤثر با همکاران و مردم، بهره‌وری فزاینده، اعتماد به نفس، تعهد، انقلابی‌گری، نظم و قانونگرایی، ایثار، همت فزاینده و مدبر بودن. در پایان این 16 ویژگی در دو ساحت ویژگیهای عمومی و جهادی مدیران تقسیم‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Defining Characteristics of Jihadi Manager through Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahbazi Soltani 1
  • Siavash Salavatian 2
1 Corresponding author, Master of media management, Seda va Sima University
2 PhD at media management, assistant professor at Seda va Sima University
چکیده [English]

Considering the sayings of the Supreme Leader of the Islamic Revolution about the necessity and importance of conducting Jihadi Management to achieve goals of the country, the researcher decided to find out the defining characteristics of Jihadi managers. Hence, Meta-synthesis method, a type of Meta-study research method, was employed for this purpose. Various keywords relating to Jihadi management were identified from 84 research data banks, related articles and books. 38 of these sources directly explained the characteristics of Jihadi managers. The primary codes were selected through Meta-synthesis method. They were classified into 148 concepts. The researchers identified 16 categories out of these concepts which defined Jihadi managers. They included God-orientedness, religiousness, morality-orientedness, intuition, rational decision making, meritocracy, tolerance, effective relationship with colleagues, increasing productivity, self-confidence, faithfulness, revolutionary thinking, punctuality and law-orientedness, devotedness, great endeavor and wisdom. Finally, these characteristics were divided into two large groups of general characteristics and Jihadi Characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi management
  • Jihadi manager
  • characteristics of Jihadi manager
قرآن کریم
اسحاقی، حسین (1393). مؤلفه‌های مدیریت جهادی: صمیمانه با مدیران. قم : مرکز نشر هاجر.
الماسی، محسن (1386). آسیبشناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
ایروانی، محمدجواد؛ شیخی، عبدالمجید (1386). مقایسه دو سامانه نهادی و سنتی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
بابایی طلاتپه، محمدباقر (1394). مدیریت جهادی و چگونگی ارزیابی مدیران جهادی. تهران: مؤسسه انتشارات نبوی.
باقر زاده، محمدرضا (1389). درآمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. معرفت سیاسی. س 2. ش 2: 33 تا 65.
بانکی‌پور فرد، امیرحسین؛ رفیعی، محمدتقی (1393). عیار مدیران از منظر مقام معظم رهبری. چ 4. اصفهان: حدیث راه عشق.
برهان، مهدی (1390). شاخص‌ها و مؤلفه‌های بصیرت سیاسی. معرفت سیاسی. س 3. ش 1: 65 تا 90.
بندر ریگی، محمد (1389). المنجد الطلاب. تهران: انتشارت اسلامی.
پالوج، مجتبی؛ نقی‌پور فر، ولی‌الله (1386). نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در تقویت و توسعه سرمایههای اجتماعی و مشارکت مردمی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
پور عزت، علی‌اصغر (1393). مدیریت ما؛ مدیریت در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع) . چ 2. تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.
جاجرمی زاده، محسن؛ خورسند رحیم زاده، مجید؛ منصوری، حمزه (1386). شناخت نقطه عطف در عمر سازمانی جهاد سازندگی و ویژگیهای مدیریت و فرهنگ جهادی طی دوره (1368 ـ 1358). مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
جمعی از محققین (1392). جهاد اقتصادی: چیستی، اهداف و الزامات جهاد اقتصادی در بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای. چ 2. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
حجازی فر، سعید (1394). چیستی و مولفه‌های مدیریت جهادی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. س 23. ش 3: 95 تا 122.
حسینی، سید علی (1386). جهاد فرهنگی و فرهنگ جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
خامنه­‌ای، سید علی (1388). طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن. چ 2. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی.
خامنه‌ای، سید علی (؟). بیانات. به نشانی http://farsi.khamenei.ir.
خلقانی، جعفر؛ ابراهیم پور، محسن (1386). نگرشی نهادی ـ هنجاری به جهاد سازندگی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
دانیالی، تهمینه؛ موسوی، فروغ‌السادات (1386). شناخت و تبیین مبانی و رویکردهای فرهنگی و مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
رابینز، استفان؛ جاج، تیموتی (1389). رفتار سازمانی. ترجمه مهدی زارع. تهران: نص.
رضوان خواه، سلمان؛ فاضلی دهکردی، مهدی (1390). احصا و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم. مطالعات قرآن و حدیث. س 4. ش 2: 181 تا 213.
زواره، علیرضا (1388). راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی در نظام اداری. مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
زواره، علیرضا (1386). آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
سلطانی، علی‌محمد (1393). مدیریت آرمانی با رویکرد فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: انتشارات نظری.
سلطانی، علی‌محمد (1386). همسانیهای فرهنگ جهادی در صدر اسلام و انقلاب اسلامی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا (1390). آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی. س 2. ش 6: 9 تا 24.
شریف الرضی، محمد بن حسین (1379).  ترجمه محمد دشتی. نهج‌البلاغه. قم: مشهور.
شعبانی، سمیه؛ تاج آبادی، رضا (1386). محورها و ویژگی‌های فرهنگ جهادی از دیدگاه امام خمینی (ره). مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
شکوری، علی (1386). بررسی نقش جهاد سازندگی در توسعه‏روستایی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
شیخی، عبدالمجید (1386). درآمدی بر آسیبشناسی فرهنگ جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
صمدی، محسن (1386). برنامه‌ریزی و فرهنگ جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
طیب، مهدی (1379). مدیریت اسلامی. انتشارات سفینه: تهران.
عباسی، داوود؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین؛ باقری‌کنی، مصباح‌الهدی (1390). مطالعه اکتشافی آیین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنایی. پژوهش‌های مدیریت عمومی. س 4. ش 12: 53 تا 70.
عبدی، فریدون (1390). نگرشی بر اندیشه‌های فرماندهی، مدیریتی و رهبری نظامی حضرت علی(ع). فصلنامه النهج. ش 31: 138 تا 152.
عرب، سیدمحمد؛ ابراهیم‌زاده پزشکی، رضا؛ مروتی، علی (1393). طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام‌مند مطالعه‌های پیشین. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران. س 4. ش 10: 10 تا 22.
عطا فر، علی؛ شاهین، آرش؛ صدوق کسمایی، مریم (1392). تحلیل تأثیر مدیریت جهادی بر تمایل به اجرای برنامه‌های تحول سازمانی. مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش علمی مدیریت جهادی. تهران: دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.
عموزاد خلیلی، مجید؛ خاکپور، سیاوش؛ کرم پور، محمدعلی (1392). نقش استراتژیک فرهنگ در مدیریت جهادی: بازشناسی مفهومی و مبانی اعتقادی. مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش علمی مدیریت جهادی. تهران: دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.
عمید، حسن (1389). فرهنگ عمید. تهران: راه رشد.
فتح‌الله بیاتی، محسن؛ فتح‌الله بیاتی، مصطفی؛ خواجه‌زاده دزفولی، مهدی (1392). بررسی میزان انطباق سبک‌های مدیریت با ویژگی‌های مدیران در نهج‌البلاغه و معرفی سبک‌های مدیریت برتر. دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
فرهادی، محمدعلی؛ نوری، فتحعلی؛ چهار آیین، برومند (1388). بررسی علل تأثیرپذیری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظام بوروکراسی. مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ محمدی، ابوالفضل؛ حصیرچی، امیر (1389). الگوی توسعه و تعالی فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای). فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. س 2. ش 3 و 4: 1 تا 28.
فیروزآبادی، سیدحسن (1393). مقدمه‌ای بر مدیریت جهادی: از جهاد تا جهاد. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
قائد علی، حمیدرضا؛ مشرف جوادی، محمدحسین (1393). فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی (مطالعه موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس). فصلنامه مهندسی فرهنگی. س 9. ش 79: 62 تا 78.
کاظمی، علی (1381). مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن. تهران: نیل آب .
لیاقتی، محمدباقر (1386). آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
محمدی، مظاهر (1388). تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص‌های آن. مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
محمود زاده، علی؛ فروزش، اکبر؛ مرتضوی، مهدی (1388). واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: دفتر نمایندگی ولی فقیه.
موحد، خسرو (1386). تبیین ویژگی‌های مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
مودی، علی‌محمد؛ نصر اصفهانی، اسماعیل؛ هلالی، علی (1386). آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
موسسه فرهنگی ایمان جهادی (1390). صهبای اردوی جهادی. چ 2. تهران: مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی.
موسسه فرهنگی قدر ولایت (1393). چگونه مدیریت کنیم؟. تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.
میر، سیدجواد (1386). بررسی تهدیدات و آفات فرهنگ و مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
نصر اصفهانی، علی. شائمی برزکی، علی. بهرامیان، منیر (1392). مدیریت جهادی به کمک رهبری معنوی. اولین همایش علمی مدیریت جهادی. تهران: دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.
نصرالله نیا، محمد؛ مداحی، محمد ابراهیم؛ رحمانی زاده، فرزانه (1393). بررسی عملکرد بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. س 7. ش 23: 109 تا 123.