نویسنده = ���������� �������������� ��������
چکیده لاتین زمستان 98

دوره 27، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 195-199

قاسم قنبری خانقاه


چکیده لاتین پاییز 98

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 186-189

قاسم قنبری خانقاه


چکیده انگلیسی تابستان 98

دوره 27، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 178-184

قاسم قنبری خانقاه


چکیده انگلیسی (زمستان 97)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 190-195

قاسم قنبری خانقاه


چکیده انگلیسی (پاییز 97)

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 160-166

قاسم قنبری خانقاه


چکیده انگلیسی

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 246-254

قاسم قنبری خانقاه


چکیده مقالات (انگلیسی)

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 226-233

قاسم قنبری خانقاه


چکیده مقاله ها (انگلیسی)

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 252-259

قاسم قنبری خانقاه


چکیده لاتین

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 189-194

قاسم قنبری خانقاه


چکیده انگلیسی

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 207-213

قاسم قنبری خانقاه