چکیده انگلیسی (پاییز 97)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مطالعات فرهنگی، گروه زبانهای خارجی، دانشکده مدیریت و منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین روشمندانه پاسخ این پرسش است که: مفهوم کلیدی و دینی «توکّل» به‌مثابه «اعتماد به خدا و واگذاری کارهای خویش به او» و هوش فرهنگی بر ابعاد گرایش زمانی یعنی «گذشته‌گرایی، حال و آینده‌گرایی» اتخاذکنندگان تصمیمات راهبردی سازمان‌ها چه‌اندازه و چگونه اثر می‌گذارد؟ داده‌ها ازطریق پرسشنامه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بین 261 نفر از تصمیم‌گیران راهبردی سازمان‌های منتخب از دو استان گیلان و زنجان توزیع و ازطریق معادلات ساختاری و با نرم‌افزارهای spss21 و PLS2 تجزیه‌وتحلیل شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد توکّل (نیکنام)، هوش فرهنگی و مؤلفه‌های آن ازطریق پرسشنامه بومی‌شده (آنگ و همکاران) و چشم‌انداز زمانی (زیمباردو) که توسط محقق بازنگری شده و از مقیاس چهار‌گزینه‌ای برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شد. اعتبار این سه پرسشنامه با استفاده از ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ به‌ترتیب برابر با 85/0، 77/0و 74/0 تأیید شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سه نوع هوش فرهنگی و سه مؤلفه توکّل به خداوند، بر آینده‌گرایی تصمیم‌گیران اثر می‌گذارد. بیشترین اثرگذاری بر آینده‌گرایی تصمیم‌گیران را توکّل رفتاری با (49 درصد) و هوش فرهنگی فراشناخت با (38 درصد) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

English abstract (autumn 9)

نویسنده [English]

  • ghasem ghanbari khhanghah
Ph.D. in Cultural Studies, Foreign Languages Department, Faculty of Management and Human Resources, Imam Hossein University (AS)
چکیده [English]

The purpose of this research is to explain systematically how and to what extent the essential concept of "trust" meaning "trust in God and relying on Him in performing the affairs" and cultural intelligence affect dimensions of time tendency of "the past, present and future" by the strategic decision makers of organizations. Employing stratified sampling method, 261 strategic decision makers were selected from organizations in two provinces of Guilan and Zanjan to fill in the questionnaires. The data were analyzed by structural equations through Spss21 and PLS2 software. Three standard questionnaires, namely, Tavakkol (Niknam), Cultural Intelligence and its components reviewed by the researcher on the basis of the localized questionnaire of Aung, et al., and the time perspective of Zimbardo, and the four-choice scale were used to measure the variables of the research. The validity of these three questionnaires was confirmed through internal consistency coefficient of Cronbach's alpha as much as 0.85, 0.77 and 0.74, respectively. The results indicated that all three types of cultural intelligence, and three components of trust in God affect decision makers' futurism. The greatest influence on decision-makers' futurism include behavioral trust (49%) and metacognitive cultural intelligence (38%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust in God
  • cultural intelligence
  • time tendency
  • futurism
  • decision makers
Qasem Ghanbari Khanqah