نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
بررسی ویژگیهای استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 186-161

عبدالحمید بیات؛ محسن محمددینی؛ مجید صادقی؛ محمد مهدی حیدری دلگرم