نویسنده = ������ ������������ ��������
مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 147-169

سیدعلیرضا قاضی میرسعید؛ حسین تاج آبادی