نویسنده = �������������� ��������
استخراج معیارهای کارمندیابی در سازمان با رویکرد اسلامی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 159-181

سید رضا سیدجوادین؛ محمد مهدی تنعمی؛ امیر مختاری