استخراج معیارهای کارمندیابی در سازمان با رویکرد اسلامی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

یکی از وظایف اصلی و حیاتی مدیریت منابع انسانی، کارمندیابی و انتخاب کارکنان شایسته است که اصلی‌ترین سرمایه با این سامانه وارد سازمان می­شود. بی اطلاعی یا بی اعتنایی سازمان به هنجارها و ارزشهای اجتماعی آثار منفی بسیاری در زمینۀ کارمندیابی و انتخاب کارکنان برای سازمان و جامعه دارد. این پژوهش تلاش می­کند به این پرسش‌های اساسی در زمینۀ معیارهای کارمندیابی و انتخاب بر اساس مبانی اسلامی پاسخ دهد و الگوی معیارهای کارمندیابی و انتخاب را مبتنی بر فرهنگ و دستورهای اسلامی ارائه کند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و استخراج معیارهای کارمندیابی و انتخاب از متون اسلامی پرداخته شد.  بعد از استخراج 109 شناسه اولیه  طی دو مرحله کدگذاری با استفاده از نرم‌‌افزار Atlas.ti چندین مرتبه مورد تحلیل، بازبینی و ترکیب  قرار گرفته و در نهایت 13 معیار به عنوان معیارهای شایسته کارمندیابی و انتخاب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Recruitment in Organizations and Deriving the Criteria through Islamic Approach

نویسندگان [English]

 • Sayyed Reza Sayyed Javadin 1
 • Mohammad Mahdi Tanao’mi 1
 • Amir Mokhtari 2
1 Full-professor at the University of Tehran
2 Corresponding author, Master’s degree at the University of Tehran
چکیده [English]

Recruitment and selection of competent employees are vital and essential responsibilities of human resource management. If this is performed appropriately, most essential capital of the organization will arrive at the organization. Unawareness and ignorance of the organization from social values and norms can have serious negative effects on recruitment and selection of the employees both for the organization and the society. This research is intended to answer these essential questions regarding recruitment and selection and propose a model for criteria of recruitment and selection on the basis of Islamic teachings and culture. Applying content analysis method, the researchers tried to derive the criteria form Islamic resources. At the first phase 109 constituents were identified and were coded and analyzed several times by atlas.ti software. Finally, 13 appropriate criteria were identified for recruitment and selection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human resource
 • Islamic human resource
 • recruitment and selection in organizations
 • theme analysis
 1. نهج‌البلاغه. ترجمه دشتی، محمد (1390). قم: انتشارات اشکذر.
 2. توکلی، عبدالله؛ گائینی، ابوالفضل (1392). مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی. ج اول. قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.
 3. پورعزت، علی اصغر (1391). مدیریت اسلامی؛ از التقاط ایدئولوژیک تا التقاط علمی. دو فصلنامه علمی ـ تخصصی اسلام و مدیریت. س1. ش1: 105.
 4. جوادپور شیروان، فریبا؛ عسکریان، مصطفی؛ جمالی فیروزآبادی، محمود (1389). بررسی ارتباط بین وجدان کاری با بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 5. خسرو پناه، عبدالحسین؛ میرزایی، رضا (1389). چیستی انسان شناسی. انسان پژوهی دینی. س7. ش24: 35 تا56.
 6. سیدجوادین، سیدرضا (1392). مبانی سازمان و مدیریت‌. چ هفتم. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 7. شیخ زاده، محمد (1391). الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره). دو فصلنامه علمی ـ تخصصی اسلام و مدیریت. س1. ش1: 7 تا 36.
 8. عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. س5. ش2: 151.
 9. عباس نژاد، محسن (1389). سیره مدیریتی امام علی علیه السلام. مشهد: انتشارات بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه.
 10. منوریان، عباس؛ قلی پور، آرین؛ احمدی، حیدر؛ شعبانی، اسماعیل (1391). شناسایی فرهنگ سازمانی در چارچوبه ارزشهای رقابتی کوئین و تأثیر آن بر فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌نامه بیمه. س27. ش1 :42 تا 48.
 11. قلی پور، آرین (1392). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم ، تئوری‌ها ، کاربردها). تهران: انتشارات سمت.
 12. پناهی، بلال (1387). اعتماد و اعتماد سازی در سازمان. پیک نور. س 7. ش4: 88 تا 103.
 13. ایمایی، ماساکی (1373). کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپن. ترجمه محمد حسین سلیمی. تهران: ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 14. مکارم شیرازی، ناصر (‌1361). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 15. مقیمی، سید محمد (1393). مبانی سازمان مدیریت. تهران: انتشارات راهدان.
 16. Attride-Stirling, J. (2001), Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research 1, pp.385-405
 17. Barber, A. (1998). Recruiting Employees: Individual and Organizational Perspectives. Sage.
 18. Beardwell I., L. Holden, T. Claydon (2004). Human Resource Management. Harlow: FT/Prentice Hall
 19. Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
 20. Graves, L. M. and Karren, R. J. (1992), INTERVIEWER DECISION PROCESSES AND EFFECTIVENESS: AN EXPERIMENTAL POLICY-CAPTURING INVESTIGATION. Personnel Psychology, 45: 313–340
 21. Hickson, D., Hinings, C., McMillan, J., & Schwitter, J. (1974). The culture-free context of organization structure: Atrinational comparison Sociology, 59-80.
 22. Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Sage Publications.
 23. Meyer, J., & Rowan, B. (1977).Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.American journal of sociology: 340-363
 24. Negandhi, A. (1983). Cross-Cultural Management Research: Trend and Future Directions. Journal of International Business Studies, 17-28.
 25. Rao Subba and Rao V.S. (1996).personal/human resource management. Delhi: konark publishers.
 26. Wren, D. and Bedeian, A. (2009), The Evolution of Management.